2016-02-25_rezerwat Żurawiniec_www.poznan.pl_3
2016-02-25_rezerwat Żurawiniec
2016-02-25_rezerwat Żurawiniec_www.poznan.pl_2

Ochrona Rezerwatu Żurawiniec oraz Lasu Piątkowskiego


Władze Poznania oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podpisały dziś porozumienie o współpracy na rzecz ochrony środowiska Rezerwatu Żurawiniec oraz Lasu Piątkowskiego. Jak zaznaczono jest to pierwszy krok w kierunku utworzenia w przyszłości Parku Historii Ziemi w północnej części miasta.

– Jest to kolejny etap ratowania Rezerwatu Żurawiniec jako elementu większej całości. Jak wiemy, nadmierna urbanizacja spowodowała degradację tego terenu. Podjęliśmy starania, by te niekorzystne procesy odwrócić. Dzięki dużemu zaangażowaniu miasta, uniwersytetu, pracowników Lasów Poznańskich oraz mieszkańców jest szansa na uratowanie tego unikatowego miejsca – powiedział Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

Rewitalizacja rezerwatu ma polegać na przywróceniu na tym obszarze naturalnej retencji, która została zaburzona poprzez odprowadzanie wód opadowych poprzez kanały burzowe bezpośrednio do rzeki. Z końcem listopada ub. r. zakończono budowę systemu nawadniającego, który z wykorzystaniem naturalnej retencji wodnej, przywróci właściwy poziom wód gruntowych w rezerwacie. W efekcie możliwa będzie odbudowa roślinności torfowiskowej. Wprowadzone rozwiązanie opracował specjalny, powołany przez prezydenta Poznania, zespół złożony z pracowników UAM.

Jeden z członków Zespołu ds. Rewitalizacji Rezerwatu Żurawiniec, prof. Mirosław Makohonienko z UAM mówił na spotkaniu jak ważna jest rewitalizacja tego obszaru. – Celem naszych działań jest ochrona złoża torfowego, które stanowi nieocenione archiwum wiedzy o przyrodzie i rozwoju krajobrazu kulturowego tej części Poznania. Chcemy wrócić do idei rezerwatu dydaktycznego, promować wiedzę o środowisku przyrodniczym oraz przywrócić rezerwat społeczeństwu, tak by mogli z niego w pełni korzystać – powiedział ekspert.

Współpraca miasta i uniwersytetu, a także Lasów Poznańskich, nie poprzestanie na działaniach służących jedynie ochronie Rezerwatu. Żurawiniec ma stać się poligonem naukowym, gdzie studenci i pracownicy uniwersytetu realizować będą badania związane między innymi z retencją wodną w warunkach zurbanizowanych. W ten sposób rezerwat odzyska też swój pierwotny edukacyjny charakter. Póki co planuje się stworzenie ścieżek dydaktycznych z tablicami informacyjnymi. Docelowo Żurawiniec może stać się częścią większej całości – parku krajobrazowo-dydaktycznego, który miałby powstać na północy Poznania.


Fot. Urząd Miasta Poznania | www.poznan.pl